:: กิจกรรม พอเพียง  เพื่อเพียงพอ  
 

 

  กิจกรรม รู้จักตัวเอง
กิจกรรม พอเพียง  เพื่อเพียงพอ
กิจกรรมสร้างอนาคตสดใสด้วยทุนการศึกษา
100 ร้อยความดีถวายในหลวง
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกลดพลังงาน
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีไทย
กิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมชมรมส่งเสริมอาชีพ
กิจกรรมบุคลากรพอเพียง
กิจกรรมเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง
 
 


มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียน รู้จักการเก็บออม ได้เรียนรู้การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเอง และครอบครัวอย่างง่าย ๆ รู้จักการประหยัด 
สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างพอเพียงโดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน จัดกิจกรรมต่างๆ     ดังนี้
      1. การทำบัญชีรับจ่าย ให้นักเรียนทำบันทึกการใช้จ่ายของตนเองทุกวัน   ให้พิจารณาว่ารายการค่าใช้จ่ายใดที่ควรลดทอน
นำมาเก็บเป็นเงินออมสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในอนาคตให้ผู้ปกครองลงชื่อในบันทึกของนักเรียนเพื่อการต่อยอดนำไปใช้ในครอบครัว  โดยมีคุณครูคอยชี้แนะ
      2. เศรษฐีน้อย  นักเรียนนำเงินฝากเงินทุกเช้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 มีคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้รวบรวม
เพื่อฝึกความรับผิดชอบนักเรียนโดยมีคุณครูคอบกำกับ   ส่วนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนนำเงินฝากที่คุณครูประจำชั้น
สิ้นเดือนจะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินมารับฝากเงิน  โดยนักเรียนที่ฝากเป็นประจำบางคนมีเงินมากถึงแปดหมื่นบาทเป็นเศรษฐีน้อยๆกันทุกคน
      
3. เก็บเงินวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้า พระราชวิจิตรปฏิภาณได้เมตตาจัดทำกระปุกออมสินมอบให้กับนักเรียนในวันเด็ก  มกราคม ปี พุทธศักราช 2553
โดยให้นักเรียนหยอดกระปุกทุกวันเพื่อต้องการฝึกการประหยัดให้แก่นักเรียน โดยกำหนดให้นักเรียนนำกระปุกออมสินมาเปิดพร้อมกันในวันเด็ก มกราคม
ปี พุทธศักราช 2554 แล้วเปิดนับใครมีเงินจำนวนเท่าใดท่านจะเพิ่มให้อีก 30 เปอร์เซ็นต์ของเงินในกระปุก ซึ่งสร้างกำลังใจในการอดออมแก่นักเรียน
      4. ตลาดนัดพอเพียง  จัดให้นักเรียนนำของดีที่เหลือใช้มาจำหน่ายโดยฝึกการตั้งราคา   การโฆษณา ประชาสัมพันธ์   การจำหน่าย และการจัดทำบัญชีรับ –
จ่ายและการเก็บออม   การเสียสละ

Copyright 2011 Watsuthat School All Rights Reserved
จัดทำโดยโรงเรียนวัดสุทัศน์ เขตพระนคร Email : porpeang@watsuthatschool.com โทร. 02-2214331 FAX. 02-2214331

โครงงานคุณธรรม