:: กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีไทย  
 

 

  กิจกรรม รู้จักตัวเอง
กิจกรรม พอเพียง  เพื่อเพียงพอ
กิจกรรมสร้างอนาคตสดใสด้วยทุนการศึกษา
100 ร้อยความดีถวายในหลวง
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกลดพลังงาน
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีไทย
กิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมชมรมส่งเสริมอาชีพ
กิจกรรมบุคลากรพอเพียง
กิจกรรมเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง
 
 


มีวัตถุประสงค  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน ด้วยวัฒนธรรม  บ้าน  วัดโรงเรียน (วัฒน์ บวร)
เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีตามวิถีพุทธ เติบโตอย่างมีคุณธรรม  มีความรู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นพลังยิ่งใหญ่ที่ช่วยสร้างสังคมที่ดี
สงบและสันติโดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน     ดังนี้
1 สอดแทรกการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน จัดการเรียนการสอน โดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์
ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียน  เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ 
2 พัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น ” คือมีปัญญารู้เข้า
ใจในคุณค่าแท้ ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เป็นฐานการดำเนินชีวิต    ผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรในการ
พัฒนานักเรียน อย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ของโรงเรียนบ้าน วัดและสถาบันต่างๆในชุมชนด้วยศรัทธาและฉันทะ ที่จะพัฒนาทั้งนักเรียน
และสังคม ตามวิถีแห่งพุทธธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน โดยผู้บริหาร และครูจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตจริง ในลักษณะ
สอนให้รู้ทำให้ดู  อยู่ให้เห็น
 
3 โดยจัดให้มีกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ( วัฒน์ บวร) ประกอบด้วย
                      - ยิ้มไหว้ทักทาย ได้แก่การแสดงความเคารพเมื่อมาพบกัน น้องไหว้พี่ที่หน้าเสาธง
                     - ธรรมสุภาษิตนำเสนอหน้าเสาธงและติดป้ายให้นักเรียนอ่านที่บริเวณต่างๆในโรงเรียน
                      - บริหารจิต สวดบูชาพระรัตนตรัย,คาถาชินบัญชรและนั่งสมาธิหน้าเสาธงทุกเช้าแล้วค่อยๆเดินจงกรมประคองสติเข้าห้องเรียน
ตอนกลางวันนั่งสมาธิก่อนเรียน และสวดมนต์ก่อนกลับบ้านทุกวัน
                     - แสงธรรมแห่งปัญญา  ทุกวันพระนักเรียนใส่ชุดขาวไปสวดมนต์ นั่งสมาธิที่    วิหารวัดสุทัศนเทพวราราม โดยมีพระอาจารย์เป็นผู้นำกิจกรรม
                     - ชาวพุทธร่วมใจ  นักเรียน บุคลากรผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันใส่บาตรทุกวันพระต้นเดือนและร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาทุกวัน
                     - ปฏิญญาหน้าเสาธง นักเรียนท่องปฏิญญาหน้าเสาธงด้านซ้ายและขวา  จากพระราชวิจิตรปฏิภาณ ซึ่งเป็นคำกลอนสอนใจนักเรียนทุกเช้า
จนจำขึ้นใจ และมีการเพิ่มปฏิญญาเดือนละ1 ครั้ง
-เข้าค่ายวิถีพุทธโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม  ชั้นอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เข้าค่ายกลางวันแบบไปกลับ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6
เข้าค่ายแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืนฯลฯ
                     - ชวนผู้ปกครองเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ นักเรียนเชิญชวนผู้ปกครองทำบุญ ปฏิบัติธรรมทุกวันพระ  งดเหล้าวันพระละเว้นอบายมุข
                    - วิถีไทยในโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกวดมารยาทไทย  ทุกวันศุกร์ใส่ชุดไทยและเล่นการละเล่นแบบไทย /และมีการแสดงดนตรีไทย
/กลองยาว/ขายขนมไทย/ร่วมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยCopyright 2011 Watsuthat School All Rights Reserved
จัดทำโดยโรงเรียนวัดสุทัศน์ เขตพระนคร Email : porpeang@watsuthatschool.com โทร. 02-2214331 FAX. 02-2214331

โครงงานคุณธรรม