::  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 

  กิจกรรม รู้จักตัวเอง
กิจกรรม พอเพียง  เพื่อเพียงพอ
กิจกรรมสร้างอนาคตสดใสด้วยทุนการศึกษา
100 ร้อยความดีถวายในหลวง
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกลดพลังงาน
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีไทย
กิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมชมรมส่งเสริมอาชีพ
กิจกรรมบุคลากรพอเพียง
กิจกรรมเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง
 
 


หลักการและเหตุผล

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด 
รวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ  ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง  คำนึงถึงความประมาณ  ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้ 
ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน  การตัดสินใจและการกระทำ  ซึ่งโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร  นักเรียน  ชุมชน  ในการดำรงอยู่  และปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในทางสายกลาง 
เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกโลกาภิวัตน์  โดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน 
พอควรต่อการมีผลกระทบอันเกิดจากอาการเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายใน  ภายใต้เงื่อนไขพื้นฐานความรู้  คู่คุณธรรม  โดยการบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยการเชื่อมโยงจากโรงเรียนสู่ชุมชน  ให้ฝังรากลึกภายในตนเองอย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อโครงการการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2  เพื่อปรับหลักสูตรสถานศึกษา  โดยการสอนแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.3  เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการเรียนรู้  โดยส่งเสริมการบูรณาการ  การจัดกิจกรรม  การพัฒนาสู่และแหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานและชมรมกลุ่มสนใจต่าง ๆ  ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4  เพื่อนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนอย่างยั่งยืนCopyright 2011 Watsuthat School All Rights Reserved
จัดทำโดยโรงเรียนวัดสุทัศน์ เขตพระนคร Email : porpeang@watsuthatschool.com โทร. 02-2214331 FAX. 02-2214331

โครงงานคุณธรรม